Monday, August 6, 2012

I GO AGAIN باز هم می روم

بازهم می روم تاباتو ازمیان سایه و تصویر بگذرم
و سایه
و تصویر
از میان ما می گذرد

No comments:

Post a Comment