Wednesday, August 29, 2012

HURRICANE ابرتوفان

HURRICANE  ابرتوفان ،کو لا ک
این واژه که از سال میلادی ١٥٥٥  وارد زبان انگلیسی شده توسط اسپانیایی های پس از کریستف کلمب به اهالی
جزیره های کاراییب آموخته شده و در اصل از 
HURICAN 
اسپانیایی گرفته شده که در زبان فرانسه هم به صورت 
HURIKAN 
به کار می رودو به زبان های دیگر از جمله ترکی و  روسی و شاخه های آن رفته و تحریف شده است است  
توفان و کولاک به عنوان یک واژه عمومی نمی توا ند معنای آن را به نحو کامل برسا ند هر چند که موج بزرگ دریا را اطلاق می کند (دریا کولاک شد) اما کلمه تند باد و گرد باد به ماهیت 
CYCLON /TURMOIL
   نزدیکتر است که باز هم به عنوان یک واژه عا م عمل می کند و نه به معنای اختصاصی مورد نظر. 
ابر توفان را من به عنوان معادل این کلمه پیشنهاد می کنم 
باید در نظر دا شت که کلمه کولاک به مفهوم توفان برف یا برفباد هم به کار می رود که بیشتر در گردنه های کوهستانی مانند گردنه گدوک مازندران یا گردنه اسد اباد همدان و پیست های اسکی بویژه پیست شمشک در دامنه البرز  می توان شاهد  آن بودمانندآن که بگوییم: وقتی شمشک کولاک  شد پیست اسکی را تعطیل  کردند ).
این یاد دا شت به هنگام ابرتوفان آیزاک نیو آورلینز و با بهره از یاد دا شت هایم  بر حاشیه فرهنگ حیم نوشته شده است .با سپا س از دو ستم دکتر محمد باقر رحیم پرست برای یاد آوری واژه معادل کولاک ...
دکتر فرامرز سلیمانی -
HURRICANE KATRINA & ISAAC

No comments:

Post a Comment