Sunday, August 26, 2012

DEATH-3

به تهدیدم اگر می شتابد 
گریبانش می درم چا ک چا ک 
تا آتش در دهانش می نشانم مذاب 
مرگ 
تنها حرکت مهره یی ست 
فرو افتاده 
بر نطعی شکسته و 
بی 
رنگ 

No comments:

Post a Comment