Saturday, August 25, 2012

DEATH-2

به پیوند و به انکار 
مرگ 
رابطه یی ست پیش از زادن 
که با ما می زید 
تا ما را می رباید 
بی که هنوز لحظه ها را بشناسد 
به زیر پو ست تشنه مان
یک رود خانه ی جاری
جاری ی مدام رودخانه یی
خاک را دیگر چه حاجت است
پس با پیوند ما
به انکار مرگ
COVINGTON
8.25.2012

No comments:

Post a Comment