Sunday, August 26, 2012

خروس جنگی: براندازی قید وبندوقانون و قاعده

قید و بند و قانون و قاعده را قدرتمداران بر دست و پا ی آزاده گان و آزاده گی می گذارند تا آنان را در ید قدرت خود گیرند و زنده گی را از زنده گان سلب کنند هنرمند اما تن به این تحمیل  نمی دهد و از آنان سر باز می زند .
نیما براندازی قدرت و قید و بند را در شعر امروز ایران آغاز کردو هوشنگ ایرانی شاعرو ناقد،نخستین شاعر آوانگارد پسا نیمایی ،  با غلامحسین غریب  
 قصه نویس،شاعر  و موسیقیدان،،جلیل ضیا پور نقا ش،پدر نقش مدرن ایران ، و دیگران در نشریه ی خروس جنگی 
به انجام رساندند.
بگذار همه بشنوند...بگذار همه بدانند 
هوشنگ ایرانی -
همدان ١٣٠٤-١٣٥٢/

بگذار در این سرزمین گمنام این دیار در تاریکی نیست شده 
من آزادانه با هوس هایم زندگی کنم 
-غلامحسین غریب
تهران
 ١٣٠١-١٣٨٤

نقا ش با کلمات نقاشی می کند
همان طور که شاعر با رنگ و تصویر شعر می گوید 
جلیل ضیا  پور
 بندر انزلی ١٢٩٩-١٣٧٨ تهران 
از یک گفت و گو

No comments:

Post a Comment