Sunday, August 26, 2012

موج را می برم موج مرا می برد

موج را می برم 
یا که موج مرا با خود می برد 
تا که آغوش می گشایی 
قصد گریزم را 
پیش پای توفان 
پنهان می دارم 
مقصد همین نزدیکی ست
 در آب های کنجکاو خلیج 
و چشم  ورزا 
که هراس از توفان را 
ردای آبی بر تن کرده است 
موج را می برم 
موج مرا می برد 
8.26

No comments:

Post a Comment