Thursday, August 23, 2012

هزارویک شب شعر

هزار و یک شب شعر 
سالی  تازه 
حدیث می شود 
بر دیوار باد 
که عشق را بر پا می دارد 
به دست دوست 

No comments:

Post a Comment