Sunday, August 12, 2012

دردیدرس

 در دیدرس آمدم 
دیدم که در دیدرس آمدی 
تنها دستی 
به جست و جوی  دستی 
تا دست ها مان در دیدرس آمد 
رسیده و  رسا 
و  آنگاه 
بامداد پیش آمد 

No comments:

Post a Comment