Saturday, August 11, 2012

بازآمدم

باز آمدم 
با سایه و تصویر 
تا معجون عشق را در یابم 
در درگاه تو 
گفتم هنوز اندکی از سایه و تصویر 
در سینه ام باز آمده است 

No comments:

Post a Comment