Monday, July 30, 2012

IRAN IN THE LONDON OLYMPIC


چهار روز از آغاز بازی  های المپیک لندن می گذرد و  نامی از ایران نیست . ورزش کاران ایران گویا  در  خیابان های شهر گم شده اند.آیا معیار های دیگری به جز ورزش برای  انتخاب اینان در کار است یا هنوز دارند گرم می کنند که بازی ها را  آغاز کنند ؟ 
ما منتظر می مانیم

0
Gold
0
Silver
0
Bronze

No comments:

Post a Comment