Monday, July 30, 2012

مثل دو پروانه

مثل دو پروانه که بال بال  زند و بال بال می شود  و می با لد 
از پیله می ایی تا پیله می ایی 
مثل دو پروانه می شویم 
که بال بال می زنیم و 
بال بال می شویم و 
می بالیم 
در پیله 
هامان 

No comments:

Post a Comment