Friday, July 27, 2012

موج سوم، گزاره ی زهره خالقی - ۴

شعر ایجاز

بخش چهارم بررسی موج سوم درشعرمعاصرایران , ,گزاره زهره خالقی

شعر ایجاز از مشخصه های موج سوم است که پرهیز از روایت و درازگویی دارد و تصویر را با بیانی بدون صرف افعال و حرف اضافه ها و مانند آن به انجام می رساند. ایجاز از عوامل بیانی شعر و هنر مدرن است که در موج سوم هم برای بیان شعری جای خاصی برای خود دارد و به ناب بودن شعر کمک می کند ...

موج سوم : پهلوی تارمی
پهلوی تا رمی آمدم
در تدارک توفان
تا رمی عریان شد
ان پایین
کسی که روی صندلی ی آهنی نشسته بود
سیگاری روشن کرد
تا دود های خاکستری ی آن را
به توفان بسپارد
پهلوی تا رمی
و آتش و دود و خاکستر
در گلو ی تنوری عاشق
می سو خت
فرامرز سلیمانی

No comments:

Post a Comment