Wednesday, July 25, 2012

موج سوم، گزاره ی زهره خالقی- ۲


بخش دوم بررسی موج سوم درشعرمعاصرایران :

تا پای قله ها رفتیم
و بر آسمان
چنگ زدیم
پژواک آواز مان
دره را نقش می زد
فرامرز سلیمانی

موج سوم، شعر انقلاب و جنگ است.شعر نیمایی به خاطر فشار روز افزون سانسور به نمادگرایی پیچیده یی پناه برده بود و شعر سنتی نیز هرگز از کلیشه های تکراری فراتر نمی رفت و جربزه درگیری با زندگی جاری را نداشت. پس با تکانه انقلاب بود که شاعران از پیله به در آمدند و به مردم پیوستند. ا نگاه تکانه جنگ و تحولات آن بر این ها افزوده شد و برزبان و بیان شاعران اثر گذارد. بیان تصویر به ایجاز تعرف اینگونه شعررا در دهه شصت تکوین بخشید که نیز عنوان موج سوم در شعر معاصر ایران را به خود گرفت،که در واقع پس از انقلاب نیمایی و همزادان آن، انقلاب تازه یی را در شعر ما پدید آورد...زهره خالقی

No comments:

Post a Comment