Friday, June 29, 2012

OLEANDER ON THE ROOF

گلهای گیش 
کوتوا ل ایوان آفتاب  
جار می زند بر بام 
شب ها به رنگ شبرنگ 
روزان به رنگی تابان  
تنها تویی که می زدایی تشنه گی شان را 
با دستان دریایی ت

*OLEANDER=   گیش ،جار،خرزهره 

No comments:

Post a Comment