Friday, June 29, 2012

در من چه بود

در من چه بود 
که می خواستم تا تو بیایم 
در لحظه های بیدار خواب 
تا از تو بخواهم که 
در من چه بود 
که می خواستم تا تو بیایم 
در لحظه های بیدارخواب امروز 

No comments:

Post a Comment