Thursday, May 24, 2012

وقتی در مرگ خلاصه شدم از تو پرسیدم

وقتی در مرگ خلاصه شدم 
از تو پرسیدم 
در مرگ 
آیا خلاصه شدی؟
و تو دیگر نمی دانستی 
که در پرسه های من گشت می زدی 
به گام و گداز 
و تو اگر حرفی بر زبانت می آمد 
جاری می شدی در حرف 
در مرگ که خلاصه می شوی باز از تو می پرسم 
دوباره در ساعت شکسته سالی 

می ١٣٩١
نو آورلینز 

No comments:

Post a Comment