Wednesday, April 25, 2012

THE COLOR OF HAPPENING

poempainting by zohreh 
text by faramarz soleimani:
رنگ اتفاق گمشده در شب 
رنگ اتفاق گمشده 
رنگ اتفاق 
اتفاق در رنگ اتفاق می افتد اما لحظه ی رسیدن در شب است که سیاهی است و سیاهی یک اتفاق سا ده است
در میان رنگ ها که حادثه ی پرواز را در اوج و ابر با خود دارد و مژده ی طلوع .پس سیاهی هم در رنگ اتفاق می افتد 
که اتفاق دیگری است تا رسیدن 
این دایره در مدار های بسیار شکل می گیرد .آغاز می شود و به هم می رسد مثل همان تداوم و تحول شب و روز و طلو ع 
و تاریکی  و باغ و دشت و کویر عریان ،اما محور شر بر اتفاق و رنگ  قرار دارد و رسیدن است 
در گذاشتن و حرکت 
مثل نقش همراه شاعر که اگر چه در بزرگ توفان کاترینا گم شد 
هنوز هست 
و پیش روی ما دارد در رنگ اتفاق می افتد
همچون شعر شاعر : 
رنگ دوست 
آواز پروازی 
درطلوع
از  میان ابرها  
لحظه به لحظه  
به اوج گرفتن 
از باغ ها و دشت ها 
کویرهای عریان 
و دریای توفانی 
گذشتن
و به شب رسیدن 
و انتظار اتفاق  روزی  دیگر

No comments:

Post a Comment