Monday, March 19, 2012

SEA SONG - 15/1

در آب های آشوب 
عشق رکاب بر می گیرد 
تا دریا خونین شود 
ناوی ی عاشق 
به راه پرنده می رود 
که راه گم کرده است 
و آشوب عشق 
دریا  دریا خون می بار د 
تا دریای خون .
تنها یک پرنده می ماند 
به شکل کشتی ی کاغذی 
آرزوی دیرپای ما 
در آب های آشوب 

No comments:

Post a Comment