Wednesday, March 28, 2012

PASSING WITH YOUR ANKLETS


با خلخال هات که می گذری 
هفت بند تازه بر راه می نهی 
که مه را می گسترد
پیش پام  
گوش می سپارم 
به گوشواره یی رقصان 
که حلقه بر گوشم می نهد 
تا هفت بند راه 
و تو 
با خلخال هات
خرامان 
 می گذری  

No comments:

Post a Comment