Thursday, March 29, 2012

I FLUTTER WITH EARTH


با زمین می تپم 
و زمین با من باز می تپد 
قصد عاشقی دارد سال وقت تپش های خاک 

در حدود یک و ۱۱ دقیقه صبح سه شنبه وقت سال تحویل ۱۳۹۱ نوشته شد 

No comments:

Post a Comment