Sunday, March 25, 2012

HAFEZANEH

خواجه دانست که من عاشقم و هیچ نگفت 

پا به تالار می گذارم
رنگی می شوم از عشق 
خواجه مرا می نگرد 
رنگی می شود تمام 
در تالار عشق 
حافظ ار نیز بداند که چنینم 
چه شود 

No comments:

Post a Comment