Thursday, March 8, 2012

A CURL WHO HAS THE SHAPE OF YOUR LENGTH

شکنی بالا
بالای بال
بال بال تو
شکنی
  که شکل طول تو را دارد  
در با د می وزد 
طلایی می شود یاد تو 
در راه 
و راه 
شکل شکن های تو را می گیرد 
وقتی که می خوانمت 
شکن شکن بارانی
بالای بال 
در گلو
 شکنی
که شکل طول تو را دارد
بال بال می زند
حالا
با تو
شکن شکن
باز  

No comments:

Post a Comment