Friday, March 9, 2012

CAME THE DAY

روز 
آمد
روز دیدار آمد 
و تو نیستی
 من آمدم
و
روز 
آمد
روز دیدار آمد 
و در راه های 
با جمعیتی تنها
 تنها تو نیستی  

No comments:

Post a Comment