Sunday, March 18, 2012

سبز می زند گوزنی

سبز می زند گوزنی در تاریکی
تاریکی را
آتش می زند گوزنی 
و روشنی تاریکی 
در سبز نارنجی ی روشنی 
می دود 
جنگل 
به سبز
هجوم 
 دارد 
بر جنگل گوزن چه رفته است ؟
نقا ش زهره خالقی
شاعر فرامرز سلیمانی 

No comments:

Post a Comment