Monday, March 26, 2012

ARS POETICA-4

تازه آمد از خواب های نقره یی 
خان و ما ن نسترنی دا شت در باغ 
در گشود و
درون شد و 
نشست 
شکل خواب های نقره یی بود 
پا ی پرچین 
دریای باغ را گسترد 
وقت کوکب پر پر شد 
در بستری ابی 
گویی با زمانه از عشق می گذشت 
گویی عشق 
با زمانه 
از او می گذشت 

No comments:

Post a Comment