Wednesday, March 21, 2012

9/1 SEA SONG:TRESSES LAID DOWN

گیسو رها کرده ای 
از بام بامدادی 
روز از سیاهه ی روز آغاز می شود 
ودشت طلا 
در گیسوی رها 
بامداد سال تازه می گردد 
وقت تحویل 

No comments:

Post a Comment