Wednesday, March 21, 2012

2/1-SEA SONG:THE RAIN

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست
می با رد در دریای توفانی
می خواند باران  

No comments:

Post a Comment