Sunday, January 29, 2012

شعر در دستان بامدادی ت -۲

شعر فرامرز سلیمانی با نگاره ی زهره خالقی 

در خط خط خطی ی دستانت 
خط خطی ی دستانم 
کشیده می شود 
به واژه ی ساده یی
و شعر 
در دستان بامدادی ت
خانه می کند   

No comments:

Post a Comment