Sunday, January 29, 2012

شعر در دستان بامدادی ت-۱

واژه از فرامرز سلیمانی 
رنگ از زهره خالقی 

شب را که با واژه ی ساده ی من 
به سر می کنی 
شب واژه می شود 
در حدود حرف 
و صرف خطو ط تو 
در ماجرای رنگ 
در بازه یی گشوده را می گشاید تا من 
و شب 
به واژه ی ساده یی 
اشاره می کند 
که در حدود حرف 
واژه ی تازه می شود 
در دستان بامدادی ت 

۲۹ ژانویه 

No comments:

Post a Comment