Tuesday, January 31, 2012

IN BEAUTY OF LOVE


به زیبایی ی عشق   در تو می گشت   ماه...
ماه   درتو می گشت   به زیبایی ی عشق...

۳۱ ژانویه ۲۰۱۲  

TIME IN RED


Torch is flamed
Honey in our hands
Time turning red
مشعل شرار می زند 
عسل در دستان مان
زمان به سرخی می آید  

Monday, January 30, 2012

NO WINTER IN NO

بال می زدم 
با  زمستان تان
هر روز 
که با من بال می زد 
زمستان تان هم چندان زمستان نبود
و بال بال بال بال مان   

POSTCARDS FROM JOHN CAGE CENTENNIAL


4' 33'' AT 2012
That's for John Cage centennial
Who mixed
Noise with voice
To compose music
In his surreal landscape
Also with 59 1/2
Nocturne
In a landscape
Living room musicTheatre pieces
Imaginary landscape
...

THE WORDS I LIVED IN

The words I lived in
was the house
its walls painted
by your hands
The words
lived
in your skin
like canvas

Sunday, January 29, 2012

POMEGRENATE JUICE

انار آمده بود   انار آماده  در جغرافیای آب و انار   که انار آمده آماده بود   

ON POMEGRENATE-2

بر انار پوست اناری می کشد   مازوی شوخ می رقصد   در باد زمستان  

REVERIE OF 25

Twenty five ahead or twenty five behind
streets are dragging our legs in night walk
Weak or strong
Twenty five ahead or behind

BOLERO

Bolero by Lautrec
I am not a bolero dancer
mingling slow tempo
with jazzy music
And you are not a Ballerina
When I asked for dancing together
on the floor
I was not
A bolero dancer
And you were not a ballerina
But somehow the song was over
May be
Never started
Before we start.

RC, jan 20

VENTURE INTO ST CHARLES STREET


NIGHT WITH SAID AND BEHROOZ

Green trajectory
In St Charles
Crossing by white columns
And stairs of short black skirts
Dancing Irish
With red beers
In hands
Hanging behind
It is a trajectory
into the night meandering
In dark
Drinking
Corona and tequila, a k a TARAGH
And we grab the ship wheel together
To dawn
A jazzy democracy
In St Charles Street

NEW ORLEANS
JAN 21

ON POMEGRENATE-1

بر انار می نویسد    باد شوخ زمستان   اناری می شود آسمان    بر آنار که می نویسد 

باز باران واژه

painting by zohreh khaleghi
poem by faramarz soleimani

و واژه را 
با واژه ها 
پا به پا می برم
 تا لحظه ی دیگر راه 

باز باران واژه بر لبان عاشق 

شعر در دستان بامدادی ت -۲

شعر فرامرز سلیمانی با نگاره ی زهره خالقی 

در خط خط خطی ی دستانت 
خط خطی ی دستانم 
کشیده می شود 
به واژه ی ساده یی
و شعر 
در دستان بامدادی ت
خانه می کند   

شعر در دستان بامدادی ت-۱

واژه از فرامرز سلیمانی 
رنگ از زهره خالقی 

شب را که با واژه ی ساده ی من 
به سر می کنی 
شب واژه می شود 
در حدود حرف 
و صرف خطو ط تو 
در ماجرای رنگ 
در بازه یی گشوده را می گشاید تا من 
و شب 
به واژه ی ساده یی 
اشاره می کند 
که در حدود حرف 
واژه ی تازه می شود 
در دستان بامدادی ت 

۲۹ ژانویه 

Saturday, January 28, 2012

IN NOMA SCULPTURE GARDEN


spider,the labors of alexander
works by louise bourgeois(1996) and rene magritte(1967)

عنکبوتی کبود تا ر می بندد  بر تارک چمن  
بی تاب تبر 
بوسه می زند پوست ریشه را
کشان قوس آبی ی زهری ناگاه
به باغ گناه  

WINDS,LEAVES,FIELD

WIND THROUGH THE LEAVES
LEAVES RAINING N THE FIELD
WINDS,LEAVES,FIELD

LAKEWOOD
JAN 16

TO GET TOGETHER

TO GET TOGETHER
BIRDS OPEN THEIR WINGS
UNDER WINTER SUN

LAKEWOOD
JAN 15

STORMY RAIN

STORMY RAIN
IN THE DARK OF THE NIGHT
WHERE IS MY LOVER?

LAKEWOOD
JAN 18

تا پلکان بدرقه-۳

و فاصله بود تا پلکان بدرقه که ا وج گرفته بود پس از خالی  

تا پلکان بدرقه-۲

تا پلکان بدرقه 
یک پله 
و 
بود 

تا پلکان بدرقه-۱

یک پله بود
تا پلکان بدرقه 

LOVE IN RED


L   goes with   O
V   holds hands with   E
O   over   E
in the wind
V   sits delicious below   L
LOVE IN RED

in NOMA Sculpture Garden

A DAY IN NOMAZO MANY WHITE BIRDS
In the pond
Green and red and cube
By blue
Hand in hand
A day in NOMA

jan 19

شعرخوانی در اتاق ابی

سرودهای ابی،روی جلد.از شعرهای ۱۳۵۵-۱۳۵۹ فرامرز سلیمانی،کتاب موج،تهران ۱۳۶۰

دل در هوای آبگشت است 
گفتم امشب سرو دهای آبی م را برایت می خوانم 
و موج از پنجره بالا آمد 
نشست پهلوی واژه هام
و واژه هام 
آبی گشت .
در اتاق آبی
امشب 
سرودهای آبی بر پا بود 
و مشعل سوزان می سوخت
با ز 
دل در هوای ابگشت است
در اتاق آبی 

۲۰ ژانویه ۲۰۱۲
نیو اورلینز  

DEATH ALWAYS COMES

همیشه با مرگ می آییم و با مرگ می میریم 
و مرگ با ما می مرد  و مرگ با ما زنده می شود 
و مرگ با ما می زید 
و ما مدام می زی ییم
بی او و با او 
وقتی که مرگ می میرد

...این را برای شکیبایی نوشتم

It is always life who shapes death who is attempting to shape life
But life is a living element who alludes death
and we all are doing so in our presence and absence
FS   

O MISS SSI SSI PPIO SPLENDOR RIVER
OF GOLD AND BLACK
CRESCENT!
O SUPER DOME OF PURPLE
I see you splash in love
And jump out
All naked
In my hungry gaze
O
MISS
SSI
SSI
PPI

NEW ORLEANS
JAN 2012

I DO NOT WANT TO DIE

I do not want to die
because dying is
to decay
And when you think of decay
You want to say
I do not want to die
Ducks in the pond
Ravens
On winter pine trees
And so the the moss covered oaks
of New Orleans
I DO NOT WANT TO DIE

LAKEWOOD
JAN 16

PRIVATE IN RED DRESS

خصو صی در جامه ی سرخ به خود می خوانمت 
تا پاشنه های در به خود می چرخد 
وقتی خصوصی در جامه ی سرخ به خود می خوانی ام 
در را که می گشایم 
در را می گشایی 
خصو صی در جامه ی سرخ 
به خود می آییم 
وقتی که در خود هستیم
و
عریانیم 
۱۷ ژانویه 
LAKEWOOD  

اول بهمن

وقتی درها را به باغ عشق گشودند در راهرو ها به دنبال هم گشتیم به دنبال هم تنها و دست هامان خالی بود 
۲۰ ژانویه 

IN LIVE JAZZ CLUB

از جشن دیگری می آیی 
از جشن دیگری 
و خانه های تخته کوب شاملیت
و  عربی 
و زمین های کوبیده ی خیابان پاریس 
میدان کارزار را آب گرفته است 
بیمارستان را توفان برده است 
و رستوران ماندیناز 
تا نزدیک سقف 
در آب نشسته است 
شهر
دیگر 
شهراب شده است 
تنها جره می ست که می خواند
در باشگاه جاز
BE NICE TO ME !

20 JANVIEH   

PONTCHARTRAIN GOODBYE PARTY

دریا کنار موج به خاک می زند 
دریای موج و 
کنار خاک 

۲۲ ژانویه 
ANDRY'S

چمن به افتاب

چمن به آفتاب دل می سپرد
 پشت پنجره ی بامداد 
دریا همه موج می شود 
در دست های عاشق 
و روز که می گذرد 
آبی  آبی تر می شود 
موج که دریا را موج می زند 
و واپسین روز آنست که نمی گذرد 
چمن اگر به آفتاب آید
در دل شب 

ژانویه ۲۲ 

HAND IN HAND OF GRASS

دست در دست چمن
در چهار چوب آفتابی ی پنجره 
دستی در بیرون چمن 

21 ژانویه 

موی سپید را فلکم رایگان نداد 

NUDE IN THE ATTIC                                                Painting By Zohreh Khaleghi
In the shade of twilight
I missed the shade of
twilight
Without you
you are going the same road
 every morning
I am going the same road
every morning
Then we allude the shade
to see twilight
Sitting lonely
and waiting
for the shade
Waiting is
the name of the game
from dawn to dusk
When is our high noon then?

موج از کنار بال می گذرد

تو از کنار من می گذری
و من از کناره های تو می گذرم
تنها به بال هات نظر دارم 
وقتی که باله می شود 
در چشمه های ملتهب تنم 
موج از کنار بال می گذرد
آوای آشنا می آید در این غریبه زار 
در باغ اطلسی یافتمت
و باغ اطلسی شدم 
موج از کنار بال 
می گذرد     

SILENCE SOARS

Silence soars
Silence
Soars
Give me in
In giving you

Juice is precious

Friday, January 27, 2012

ABSTRACTION IN CHINESE TONE


abstract expressionisn  in chinese tone seen in works of Matta(Chile),Fu(China) and Zohreh(Iran)

Roberto Matta(1911-2002),an influential feature of felicity on New York abstract expressionism in 1940's presented his illuminated illusions with colors and words.On the other hand the fusion of ink,brush and paper painting,and abstract expressionism may be followed in works of 20th century Chinese artists such as Fu(1904-19650.Zohreh of Iran also brings pure simplicity to abstraction.
It is a feast of eye in miniature pieces of vision.

PARTHENON OF PHRASE THAT BUILT ME

painting by:Zohreh

You're looking for changes in the words
No grooming,no blooming
But love accented my poems
That is the secret
That is the secret
To build a parthenon
You need phrase
And phrase comes
With words of love
Love accented my poems
That is the magic secret
That is the magic secret
To change the poet's words

NEW ORLAND

Thursday, January 26, 2012

BE A LOVER OF LOVE'S HANDS

در دره ها و چکاد 
گیسوی خاک 
گیسوی بلند با د 
گیسوی افرایی 
فراز برف 
بال بلند پرنده 
پارو می شود
دستان عشق را عاشق شو
دستان عشق را 
عاشق شو 

۲۶ ژانویه
  

Wednesday, January 25, 2012

CRYSTAL AND POPPY AND THE SEA


بلور و شقایق و دریا 
پگاه منتظر موج
دریای شقایق سه گاه 
crystal and poppy and the sea
the dawn of waiting for wave 
the sea of poppy of seh gah 
کلام فرامرز سلیمانی بر نگاره ی زهره خالقی
در  نگاره های زهره خالقی  بلور به رنگ و شقا یق بدل می گردد و بر دل می نشیند .شقایق  منتظر پگاه است و پگاه منتظر موج می نشیند که به انتظار آفتاب می ماند تا موج گیرد.چرخه ی هستی،چرخه ی رنگ هاست که چرخه ی هستی و رنگ های اوست .ماندن او مانایی ست که در گشت و گذار و چرخانده گی هستی و زندگی را طرح می زند و می بافد و گره می زند. این رنگ ها زنده است و زنده می ماند .و رنگ های او خطها را می سازد که به واژه بدل می شود و واژه را جان می بخشد .بلور طبیعت بی جان نیست.زنده است و هم چنین است.شقایق هایش و پگاه که منتظر موج است تا روز را و هر روز را در تاریکروشنا و بیدار خواب می سازد و بر می چیند.روز او زنده است و رنگ می پاشد در هر گام و بر هر گام تا  زندگی و هستی را برای خود و همه گان می سازد.روز او زمان است و زمانه است .
و زمانه تا که هست با رنگ ها می آید و می رود و رنگین کمان و هستی را می سازد.رنگین کمان هستی،که اوست و رنگ های اوست.رنگین کمان هستی در کهکشان عشق،که دوام و مانایی و ما ناست.و این معنا در هنر او ادامه دارد .
فرامرز سلیمانی / ۲۵ ژانویه ۲۰۱۲ 

1.NEW ORLEANS;LET THE LEVEE LIVE


PROLOGUE
Coals.cones and canals
with cottages make boulevards
Spaniards,Vieux Carre and French Quarter
NewOrleans in a bowl below sea level
She is our Venice
Let the levee live in the river or lake
to write with the lines of the earth
on gulf,river and lake
in sweet cane or dark coal
Canals make boulevards
Scent of crescent with borders and banks
tent on crescent
we build by crystal blowing
Canals make boulevards

NEW ORLEANS
JAN 2012

3.NEW ORLEANS:A FLAMING TORCH


EPILOGUE
You enter New Orleans in shadows
and you become the scene of seen
Nw orleans is the bas-relief of America
laying beneath moss covered oak trees
New orleans is Degas House 
built within degas house
near Degas Cafe
New Orleans is a flaming torch
served in Flaming Torch
You don't have to go to City Park
New Orleans is a city park 
You should eat her with Creole
in Cajun dish
crawfish
and oyster rockefeller
One enjoys with New Orleans ornaments
New Orleans is the word jeweler
A Mardi Gras of the world.

NEW ORLEANS
JAN 2012

2.NEW ORLEANS:A GATE TO THE SEVEN SEAS OF ARTS


ENTREE
Crescent of constellation
is crescent of love
Love rides on the river
River runs from the lake to the gulf
Gulf is the river and the lake
Canal crawls to show them all
Canals make boulevards
now with coffee in cafe
in boulevards 
and street cars
The gates of Vieux Carre are open  
now to lay in 
the carriage of your mind
and imagination
in Cafe du Monde
Marble fruits standing by marble fruits
It's been years I've been looking for 
a bronze woman by the fountain
I found her now being moved away 
from Faulkner
to the back of French Market
She looked like a fruit lady
sitting in the sun 
I sat again beside her
and Said took our picture
Bidjan asked if she was lookinf for him
I said 
you better send her our pic
she will be bronzed happy.
Let's stand tall in front of wrought iron fence and balcony
Let's be called New Orleans!

NEW ORLEANS
JAN 2012

Monday, January 16, 2012

DRIED CONES

میوه ی خشک کاج 
بر سده های آفتاب 
زمین گلف پشت پنجره 
کنار بلوت های خزه پوش 
و کلاغ ها 
روی شاخه های خشک 
ظهر روز زمستان 

LAKEWWOD,NEW ORLEANS 
JAN 15,2012 

WAY / HALF WAY

راه بود و بارانی بود یا نیمه راه 
به نیمه راه نبود 
در دو جانب راه 
و رفتن و باز گشتن
که رفتن و باز گشتن نبود 
همیشه ی آبی در دمی 
و باز می گردی 
و تن ها
تنها 
وقت آمدن و شدن 
و خوب که می نگری 
راه است و بارانی 
یا نیمه راه 

۱۵ ژانویه 
lakewood

HIDDEN DAWN

چادر بلور 
بر تورینه ی غروب 
در شب می دمد 
کسی که چادر بلور می کشد 
بر تورینه ی غروب
آفتاب به 
جانب پگاه را می پاید .
چادر بلور
تورینه ی غروب 
و پگاه پنهان  

۱۳ ژانویه 

DEGAS HOUSE

ماردی گرا در خانه ی دگا 
خیابان با شکوه درختی 
دو زیبا رویارویی هم 
شال گردن گرم و نرم تو 
شراب ناب 
آفتاب بلوری ی بعد از ظهر
 افسانه زنگ زد 
سعید هنوز می گردد 
ماسل و سر و دسر 
ایرج و تورج پتریک و برندا
کافه ی دگا 

12.1.12  

DID I WHISPER

Did I whisper in your ears
When I waited for you
And you dried your hair
All morning
When I asked
Did I whisper
In your ears
When I waited
For you
And you were silent.

I AM WRITING YOU

رود را می نویسم 
بر سر زمین خلیج 
می نویسم دریا را 
از دربازه و در به در می آیی 
در درگاه تو را می نویسم 
بر صفحه ی رمل می نویسم 
بر سیم های ویولون 
بر مجسمه ی آزادی 
بر اسکلت گاو های جیورجیا  ا و کیف 
با شاخ های بلند برنجی 
بر کلاه و تی شرت تیم فوتبال سنتز 
بر خیابان مگزین و مگنولیا 
و رستوران فلمینگ تورچ 
کشتی ها می آیند و می گذرند 
نام تو را به موج می نویسم 

THE WARMTH OF YOUR WORDS

گرمی واژه هات 
دست های خالی م را به آغوش گرفت 
با چشمان بسته  به خوابت  رفتم
و مهمان شبت شدم 
عطر عجیبی دا شت آن شب
   چشمانم  وقت بیداری
به امید دوباره دیدنت باز شد 
و رد تو را می گرفت 
ناگهان  
نگاهم خیس شد 
در گرمی واژه هات

Warmth of your words
Embraced my empty hands
I drew to your dreams
And became a guest of your night
What a strange scent had that night
When awakened
My eyes opened to see you again
And followed your trace
Suddenly
My gaze was wet
In the warmth of your words

شعر فارسی
 از زهره خالقی
ترجمه ی  فرامرز سلیمانی 

Tuesday, January 10, 2012

IN THE FIRST CUP CAFE


In The First Cup Cafe
With Louis Armstrong
Forty years after
I held his hands
When he left us
in New York hospital I C U .
Mohsen playing
Espresso machine
With Louis' trumpet
I play a lazy internet
With Cyrus The Great
And a cup of tea and sympathy
Not the first cup of coffee
In this grey morning.

1 December 2012
New Orleans

IN CHEMISTRY CLASS-2

img:moj
جار  می زند
قطره های راه را 
باغی که جاری می شود 
در قطره های راه 
باقی تمام  جاری می شود 
در قطره های راه 
و نام نامی ی تو را می خواند 
مثل وقتی که می دود 
از دل 
در ورید معطر تپش
تا در خود می درد 
و 
جار می زند 

ژانویه ۲۰۱۲   

RILKE-ESQUE

گل سرخ
ای تناقض ناب
خواب هیچ کس نبودن
فراسوی پلک ها
Pure contradiction
in red to cover your red
inside out
to open your eye close

dec 9

ESHGH AY ESHGH

عشق ای عشق
نیمی از راه را تا تو آمدم
نیمی از تو را امدم
گلهای اطلسی هنوز
به رنگ گلهای اطلسی

۴ دسامبر 

Wednesday, January 4, 2012

IT WAS JOURNEYEE

سفری بود
این که چشمانش موج می زد 
دریای پگاه 

۴ ژانویه 

Tuesday, January 3, 2012

NO DISTANCE

فاصله یی نمانده بود دیگر 
فاصله یی نیست
فاصله یی نخواهد بود 
تنها دو بال و
یک  پرواز پگاهی
در سفر عاشقی
به موج 


ON THE NIGHT OF

On the night of love trip
The rain rolled in the street.
On the night of love trip
The rain
Danced in the street.

12.3

پیدایی ی پریش در راه گم

راه تاریک می شود 
راه تاریک 
در باران شب 
ماه
تاریک 
می شود 
باز از لبان تو می ریزد
باران واژه 
تا واژه باران می شود 
شب  

شب سفر عاشقی  
باران در خیابان می رقصد

و یخ های پیدا در هوای باغ
زهره خالقی

Monday, January 2, 2012

MOJ BOOK REVIEWRENDAN ,JAN 2012
W/F Soleimani,H Alizadeh,M B K Ahari,
N Massoudi,A Ghareman,S Rahimi,M Keransheh,M Talebitari
P Yaghmaii,J Sedaghatfar,Y A Saremi(Editor),...

فرامرز سلیمانی:در کلاس شیمی:
یک قطره می قطرد
وقتی نمی قطرد اما
یک قطره از قابم می با رد گرم
باران قرمزی می غلتد
بر قرمزی ی راه
که باران قرمزی می بارد
مثل یک قطره  گرم
وقت قطریدن

اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۱ 

RAIN


باران می بارد در فصل 
شب می افتد 
باران شب 

من در راه می روم 
باران که می بارد 
در فصل 

شب سفرعاشقی  بود که باران به خیابان آمد 

باران شب می بارد 
پنجره را می اندوداند 
رایحه ی نم 

باران 
فصل را
می برد  

 ژانویه ۲۰۱۲  

Sunday, January 1, 2012

WINTERSWEET

یک خط نوشته شد
زیر یک خط نوشته
تا که خطی باشد
زیر خط
.وقت خط شدن
گل یخ
در گرمی ی عاشقی

1.1.2012


VENUS VENUES


تا به گشودن چشمانت آمدی 
به گشودن سال تو آمدم 
در منظر عسل و 
علف
و لحظه ی باغ 
در واپسین گل شکفت 
نگاه حباب و کف 
به موج پگاهی 
موج می زد 
حالا تو را به حال می آورم 
عین حال حالا 
که سال تازه می شود 
سال تو 
به چشمان گشوده ات 
که چشمان گشوده ی من ست 
در منظر عسل و 
علف  

 ژانویه ۲۰۱۲ 

I AM GOING TO

I am going to
Live
In these months
Even
If I
Don't.
I am going to live
In these words
even if they don't

1.1.2012

WORD

واژه در من می زید
حتا 
اگر دیگر نمی زید ...

1.1.2012 

*2012 : LET IT BELET IT BE
LET IT BE
LET IT BE

1.1.2012