Sunday, December 11, 2011

DO WE GET TOGETHER FOR PEACE?

DO W GET TOGETHER FOR PEACE
OR PEACE IS INSIDE US IN SECLUSION?
نگارای آبانی را باز از تو می آورم 
تا در تو می آورم 
با خیالی  خالی 
در هفت وادی ی حرف های پاییزی 
و انتظاری خالی
در فا لی سفالی
در سفالی خالی 
و دور تر که می شوی 
در روز های تعطیل 
قاب نقاب تو خالی تر می شود 
در نگارای آبانی .
در هم به صلح می رسیم آیا 
یا صلح رویایی در درون ما ست 
با خیالی خالی؟

A SEQUEL TO:
نگارای آبانی مثل هفت وادی ی حرف های پاییزی 
از شعر های فرامرز سلیمانی در رندان
www.rendan.blogspot.com   

No comments:

Post a Comment