Sunday, December 11, 2011

B 2


بی تو 
بی رنگ بود 
این روز ها که می گذشت 
و نمی گذشت 
در بی رنگی 
تا که تو آمدی 
با بوم و
شوق و 
رنگ 
و بی رنگی را 
از متن بوم 
زدودی 
  زیراکه 
 بی تو 
بی رنگ بود 
این روز ها که می گذشت 
و نمی گذشت 


No comments:

Post a Comment