Friday, December 23, 2011

#24 MOJ SEVOM POEM

2011/#1016

سنگ سبز 
سنگ می زید 
یا که زندگی بر سنگ می زید 

No comments:

Post a Comment