Tuesday, December 27, 2011

MOJ SEVOM POEM-4

2011/۱۰۴۷
۴

شبنم
بر بستر علف نشست 
سایه های سبز
میان بوته ها خزیدند
خام خروشان رود در بند 
نمی گنجید 

No comments:

Post a Comment