Monday, December 26, 2011

2011/#1030: MOJ SEVOM POEM-12

2011/#1030
۱۲

موج ج ج سوم

از موج که زمزمه می کردند 
ما موج ج دم می زدیم 
در رویاهامان 
موج ج ج 
زاده شد 

No comments:

Post a Comment