Friday, September 23, 2011

BAMDADYE ZIBABANU
بامدادی 
با زیبابانو 
از در در آمدیم و
روانه ی بازار و باغ شدیم 
در چشم انداز آب 
نقش دو تن را دیدیم 
که از در در آمدند و
همیشه روانه ی بازار و
باغ بودند 

۲۳ سپتامبر  

No comments:

Post a Comment