Sunday, July 31, 2011

SPIRALING VENUS GREEN:FINALE

برای توامروز  از نیما و دریا گفتم 
برای تو از ونوشه و نرگس و سنبل 
و خروسان  خزر 
از سبزرا ه های شمال 
و سبز ونوس در گردش ...
و سال با تو
بهاری شده بود 

۳۱ جولای 
غرو ب 

No comments:

Post a Comment