Sunday, July 31, 2011

FALLING FROM THE PEAK VERY UNROMANTIC

تداعی ی پوک :
از اوج عشق افتادیم نا گا هان
در سایه 
در سقو ط
وقتی که نیستیم 
اما هستیم در حرکت تن 
در روزانه هات .
من از اوج عشق می گفتم 
تو از غریزه ی بدوی 
در تداعی ی پوک 
O POOR BABY!
-SUN JULY 31 

No comments:

Post a Comment