Monday, May 16, 2011

MAYMAHI:VAGHTI HOJUM

وقتی هجوم  می آری
باغ در آتش و غبار می شود
در تیره و تار هجوم.
و برگ روی سایه می رقصد 
برگ را پس می زنم 
سایه یی دیگر نیست 
وقتی هجوم می آری 
۱۶ می  

No comments:

Post a Comment