Saturday, May 14, 2011

MAYMAHI:ORCHID IN THE FOGثعلب در مه:فرامرز سلیمانی

ارکید در مه
ارکید در مه
نوری نیلگون
ایستگاهی که در شب می ماند
.
ارکید در مه
و روز  با آوای شیرین و شا د گل آغاز شد
در گوش های باغ
ارکید در مه
.

باز آمد آن اوای  گمشده در باغ
که آوای گمشده را باز یافت 
ارکید در مه 
.
DIGITAL METHEOROLOGY  :
هوای ۶۹ درجه
کمی بارانی
کمی ابری آفتابی
گرم با همی
گرمای با همی  
.
کفش های قایقی م 
گاهی مرا به قایقی دلتنگ می برند 
گاهی به آب های آفتابی 
.
و ثعلب در مه 
رویای راه را مدام
پیش نگاه خود می برد 
آهسته 
و 
عمیق... 

۱۴ می 
از شعر های شنبه  
  

No comments:

Post a Comment