Thursday, May 12, 2011

MAYMAHI#73:خواب خوب

خواب خوب در دلم زندانی شده بود
وقت شکایت های ساکت
پنجره را که باز می کنم
 شب هجوم  می آورد
و تو می دانی...
شب که هجوم می آورد
دلگیرو  بسته
باران همیشه می بارد
و تو نیز 
می دانی...
و آوای رنگپریده ی خواب
خوب
۱۲ می ۱۱  

No comments:

Post a Comment