Saturday, May 28, 2011

MAYMAHI 127: I KNEW IT WAS COMING

دوباره سایه های شب
آسمان پگاهی را رقم می زند
و پرنده
 شاخه های گمنامش را می جوید .
من به انتظار پرواز
 خاموش مانده ام
تنها دمی از ماه می خواهم
تا در های مهتابی را
به روی راه بگشایم
تنها دمی از مهتابی پیشانی ت .
حالا تاریخ دیگری را به تقویم تازه مان می افزاییم

۲۸ می

No comments:

Post a Comment