Sunday, May 22, 2011

MAYMAHI 107 : VAGHT E ATLASI


gauguin's ondine in the water


وقت اطلسی
تن به آب و ارغوان زدیم
و من
شقا یقی سرخ
بر گیسوان طلایی  تو
نشاندم
بار دو باره بود 
پس از دم شگفت 
که پاره های تن ها مان
با ستاره و موج 
تازه می شد 
 و اطلسی تن
به آب و 
ارغوان...

۲۲ می ماهی ۲۰۱۱
ساعت ۶ عصر   

1 comment: