Sunday, May 22, 2011

50 YEARS LOVE OF LABOR: BIRANG بیرنگ.فرامرز سلیمانی

طرح از فرامرز سلیمانیپنجاه سال پیش ،اول خرداد ۱۳۴۰ /۲۲ می ۱۹۶۱
نخستین شعر من از میان کارهای پیشینم  ، در مجله فردوسی چاپ شد.

*بیرنگ :
نه سپیدم که پیکر زنگی
بر سر دار کینه آویزم
نه سیاهم  که دامن خورشید
بستر زادگاهم سازم
زرد نیستم که از پس دیوار
چشم بر پهنه ی جهان دوزم
سرخ نیستم که در دل صحرا
آتش خشم و نفرت افروزم
رنگ ها
دیر روزیست
مرده در تنم
نقش بیرنگ بامداد منم .
ساری .شهریور ۱۳۳۸

No comments:

Post a Comment