Wednesday, April 27, 2011

POEMS OF APRIL: هجرانی م


چه فاصله بود
میان حلقه و موج
و گشت عاشق پروانه
در دشت های شعله  ؟
چه فاصله
 وقتی که باغبان حلقه  بر نسیم گشود
هنوز ساقه ی رویا بود 
که می بالید
و ظهر فاصله را 
به شب 
همیشه گشت می زد 
و رایحه ی باغ  
از تبار عسل و ماه ...
در قله ها  سلاله ی نجیب روز می شکفت 
و سایه ها بر سایه ها می سایید.
هنوز فاصله بود 
هنوز فاصله را می پیمود در هنوز رویایی 
.
مرا به واژه های کوچانی
تا کجای سرود و 
مهربانی
خواهی  برد؟ 
مرا به آب های 
اقلیم آفتابی 
در کلبه های شبنم و
حباب؟
حصار که می گویی 
ترنم آزادی در گلوی کوچک من 
آغاز می شود
و در تداوم بهار و علف 
نام عزیز تو
 با فرنام کهکشان
 در  ایوان بلند  جهان 
آواز می شود .
.
چه فاصله بود 
میان حلقه و 
موج
 تا گلوی هجرانی م ؟   

No comments:

Post a Comment