Tuesday, March 29, 2011

SPRING SEASON OF TOGETHERNESS


بهار فصل با همی ست
در حوصله ی سبز باغ
باران
شکوفه را برده بود
وقت شکوفه باران
و باغ
با باغ
تنها مانده بود .
بهار 
فصل با همی ست

No comments:

Post a Comment