Friday, July 24, 2009

A*SH*N*A:MANUCHEHR NEYESTANI, 3 DECADES LATERمنوچهر نیستانیmanuchehr neyestani, poet , writer and journalist , with his son tuka neyestani,cartoonist
منوچهر نیستانی از شاعران قرن ایران  ١٣٠٠-١٣٩٩
Modified29 july 2013 for ASHNA:Arshiv Sher No Iranآشنا
تو بی مضایقه خوبی
تو بی مضایقه خوبی
که با منی
!ای دوست
از شعر : دیروز خط فاصله
کتاب دیروز خط فاصله
منوچهر نیستانی
You are unsparingly so good
Who are with me
O friend !
from Yesterday-Hyphen
selected poems of Manuchehr Neyestan
منوچهر نیستانی ,شاعر و نویسنده
زاده ی ٤ مرداد ١٣١٥ کرمان
تا ٢٧ اسفند ١٣٦٠ تهران
لیسانس ادبیات فارسی دانشسرای عالی تهران
کتاب ها
جوانه ١٣٣٣,خواجو,کرمان
خراب ١٣٣٧,
روانشناسی و دشواریهای تربیتی,ترجمه,١٣٣٧
خارستان,دیوان ادیب قاسمی کرمانی ١٣٣٧
گل اومد بهار اومد ,کنون پرورش فکری کودکان و نو جوانان ,١٣٤٧
دیروز خط فاصله ,رز ,١٣٥٠
دو با مانع ,به کوشش فرامرز سلیمانی,بوذرجمهری,١٣٦٩
منوچهر نیستانی را در کنار کتاب دیروز خط فاصله به عنوان شاعری که به ارزش های کلامی و قدرت ترکیب آن پی برده می شناسیم .تصویری که او از انسان به دست می دهد تصویر انسان همروزگار ماست که تحقیر می شود و بر کارش ارزش نهاده نمی شود .طنز او اجتماعی است ,همچنان که غزل هایش فراز های تاریخ را در طرح مردان و زنان عادی یک شهر بیان می کند .به مرگ می اندیشد و زندگی را دمی ناپایدار می یابد و خود را در برابر آن ناتوان می بیند. سرود های عاشقانه ی لطیفی را سر می دهد که سر شر موسیقی است .
او " در خته ی فکر های خیامی است و از مرگ اندیشی قوی برخوردار .شعرش تلخ است .ادعا نامه یی پر طنز است و تفی به صورت زندگی پرت پست پوچ که هیچ است و بر سر هیچ های و هویی . خیال مرگ است در نزع که خود خالی بی سخنی است .شاعر یغما زده ی سال و ماه از دست داده یی است که با بغضی شکسته در گلو گرفتار کابوس زوال است و راستی که چه مایه از آرزو با اوست؟ او نماینده نسلی از شاعران  بل نماینده ی نسل هایی از مردم ماست که اسیر توطیه  های خائنانه ی دستگاه های حکومتی شدند .دستگاه هایی که تمام کوششان صرف ویران کردن ذهنیت های خلق و خالقان فرهنگ ایرانی بود ."
از فرامرز سلیمانی:گام زدن در خلنگزار
مقد مه کتاب دو با مانع منوچهر نیستانی
ص ص ٣٠ و ٣١
I DEDICATE THIS NOTE TO : IDA AND SUSIE,WHO LOVED the poem : GOL UMAD,BAHAR UMADگل اومد بهار اومد  ,AND RECITED IT FOR SURPRISED AMU MANUCHEHR ,IN FRONT OF IRANSHAHR SCHOOL,Tehran,dated back to 1354/1975
also TO DR.KHOSRO NEYESTANI,A WRITER,GOOD FRIEND AND COLLEAGUE OF 15 YEARS ,
and ALSO TO AZAR NEYESTANI,TUKA NEYESTANI,MANA NEYESTANI... TO TOFIGH BROTHERS,AND A GOOD FRIEND OF ALL OF US :
BIJAN ASSADIPOUR OF DAFTAR-HONAR.
THIS IS THE BIRTHDAY OF MANUCHEHR NEYESTANI,POET,TEACHER AND  FRIEND WHO WAS BORN IN KERMAN,4 MORDAD 1315/ JULY 26,,1936 AND PASSED AWAY IN TEHRAN ON 27 ESFAND 1360/MARCH 18,1981.

IN MANUCHEHR NEYESTANI'S WORKS ONE MAY FIND THESE CHARACTERISTCS:
TENDENCY TOWARDS CLASSICAL AND TRADITIONAL FORMS ,TO THE POINT THAT
HIS MAJOR POEMS ARE WRITTEN IN FORM OF GHAZAL OR GHAZAL-LIKE /GHAZALVAREH FOLLOWED AND IMITATED BY OTHER POETS SUCH AS  Esmail KHOI.
HE OCCASIONALLY ALLUDED THIS FORM BY FOLLOWING NIMA AND NIMAI POETRY.
NEYESTANI USED SATIRE AS THE MAJOR PARADIGM IN HIS POETRY TO DRAW THE REALITIES OF ERA HE LIVED in. HE WAS mastered and IN COMMAND OF HIS TRADITIONALLY STRUCTURED LANGUAGE, ESPECIALLY BY READING AND EDITING OLD PERSIAN TEXTS,AND CAME TO the CONCLUSION THAT RYTHM HAS TO BE CONSIDERED AS A PRINCIPLE basis FOR PERSIAN POETRY.
NEYESTANI ,BY THESE PRINCIPLES AND MOSTLY AS A POET OF 1330'S-1340'S/1950'S-1960'S contemporary Iran BELONGS TO THE PERIOD OF DEFEAT AND by this THE  those POETS WHO had tendency TOWARDS ALCOHOL AND DRUGS, AND even LOST THEIR LITERARY PROFESSION AND LIFE.
IN ALL THESE POETS,INCLUDING IN NEYESTANI'S CASE,THERE IS A PERIOD WITH DIMINISHED POWER OF CREATIVITY AND RAPIDLY SLIPPING TOWARDS final stage of life,and DEATH,PHYSICALLY AND IN their LITERARY CARRIER..
MANUCHEHR NEYESTANI STARTED GOING TO SCHOOL IN KERMAN,IN THE SOUTHEAST OF IRAN.HE OBTAINED HIS HIGH SCHOOL DIPLOMA FROM DAROLFONUN ,A HISTORICAL HIGH SCHHOOL IN TEHRAN AND ENTERED TEHRAN SUPERIOR SCHHOOl, IN 1334/1955 AND HAD A B.S.DEGREE IN PERSIAN LITERATURE .
IN 1337/1958.MEANTIME ,NEYESTANI PUBLICHED HIS FIRST POEMS IN Nashr BIDARI OF KERMAN AND IN HAFTVAD AND ANDISHEH OF THE SAME CITY.HIS  NAME COULD BE INCLUDED IN THE list of FIRST GENERATION OF SATIRCAL POETS OF IRAN..HIS POLITICAL WORKS ARE PUBLISHED IN :TOFIGH ,CHALANGAR,AS WELL AS RAZM AND MARDOM,THE POLITICAL OR SATIRICAL PAPERS OF THAT  TIME IN TEHRAN.
*
MANUCHEHR NEYESTANI PUBISHED HIS SLECTED POEM,JAVANEH/BUD BY KHAJU IN KERMAN,1333/1954 FOLLOWED BY KHARAB/RUINED,1337.HE STARTED TEACHING IN SAHRUD HIGH SCHOOLS IN 1337/1958,AND IN TEHRAN 1342/1963 UNTIL 1357/1978,THE YEAR HE RETIRED from department of education.HIS THIRD SELECTED POEMS,DIRUZ KHAT FASSELEH/YESTERDAY-HIPHEN PUBLISHED in 1350 BY RAZ publications IN TEHRAN.HE ALSO PUBLISHED GOL UMAD,BAHAR UMAD/FLOWER CAME,CAME THE SPRING ,THROUGH CENTER OF CHILDREN LITERATURE IN TEHRAN,1347/1968.
I HAVE COLLECTED  MY GOOD FRIEND, MANUCHEHR NEYESTANI'S POEMS  AND PUBLISHED THEM POSTHUMOUSLY WITH AN INTRODUCTION IN 37 PAGES AND  THE TITLE HE LIKED:
DO BA MANE'A/HURDLE RUN,in BOZORJMEHR Books.TEHRAN 1366/1987
AN EXPANDED EDITION  NOW IS READY for PRINT , 30 YEARS AFTER THE death of the  FINE Iranian poet.
See More:
www.mojbook.blogspot.com/MOJ BOOK MAJOR PERSIAN POETS/FINAL
F.S;SHER SHOHADAT AST/POETRY IS WITNESSING,BAMDAD DAILY,1358-1359
AND BY MOJ BOOK 1360/1981,P127
FARAMARZ SOLEIMANI: ZEMZEMEH YE KHAMUSH/SILENT WHISPER,
CHERAGH PERIODICAL,VOL 3,TEHRAN 1361/1982,PP65-75

 منوچهر نیستانی:

امروز، از نگاه تو سر گشته تر منم
هر گوشه را - به خواهش نامعلوم -
سر می زنم.
در دستم این عصای شکسته،
با دست من ز رنج سفر شکوه می کند.
در عمق غلظت مه " لندن"
یا در تراموای " وین"
- در شهر دیگری، به دگر نام -...
در سالن اپرا...
بر روی پل که می نگرد ساکت،
در اضطراب بی ثمر "پو"
در پای نخل منحنی سالدیده ای
در "الجزایر"...
در نقب های سرشار از داد،
و دود،
و نم،
- وز تاق تاق مهره ی بیلیارد-
هر گوشه را،
- به خواهش نامعلوم-
سر می زنم.

"... با هر کسی هوای سفر هست،
با هیچ کس نه رای نشستن.
سقف شکسته را پی آذین
طفلانه با گل آذین بستن؟

گل ها به سقف خنده زنان اند.
بی اعتنا به ما گذران اند .
گل ها ز مرگ و فتنه چه دانند...

این حرف ها به لب ، به دلم کوه کوه غم،
بی خواهشی صریح به هر سوی می روم،
" قیزقیز " میز کهنه ، در زیر دست من ،
چون دایه ام بناگاه انگیخت
از رخوتی به لذت یک خواب!
غوغای قهوه خانه ، چو یک طشت آب سرد
نا گاه بر سرم ریخت.
می پرسم از رفیق کناری:
- " باران که بند آمد؟"
- "آری"
و می روم...

شعر "منزل آخر " از کتاب " دیروز خط فاصله"

Here is one of the last poems of
-MANUCHEHR NEYESTANI-
BOSTANبستان
بستان,بستان,بستان را
بستان بستان را
ای شیر شکن بشکن
بشکن بشکن به گلولاد
خواب مستان را
با لاله فروزان کن
باری دیوان و شبستان را
کشتند پیران و جوانان را...

BOSTAN,BOSTAN,BOSTAN *
TAKE BOSTAN
O LION BREAKER,BREAK
BREAK,BREAK BY BULLET
SLEEPS OF DRUNKARD
LIGHT UP WITH TULIP
THE COURT AND DORM
THEY KILLED OLDS AND YOUNGS
1358/1979

* BOSTAN,a town,southwest of Iran in Dasht Azadegan,Khuzestan,ocupied and ruined by saddam's forces during  IRAN-IRAQ WAR (1980-1988)
انسان
:
تنها در ملازمت مرگ
انسان سلطان پر شکوه
که با کوه
میثاق الفتی ازلی دارد گر سنگ و سیل و صاعقه بگذارد
منوچهر نیستانی:دو با مانع ,ص ١٥٥
See More:
http://www.faramarzsoleimani.blogspot.com/7/2010/manuchehrneyestani.html
www.facebook.com/faramarzsoleimani 

No comments:

Post a Comment